Logo Aldatech - Serwis Elektroniki Przemysłowej
REGULAMIN SERWISU ALDATECH.PL obowiązujący od dnia 27.10.2023
 1. Postanowienia ogólne i definicje.
 1. Właścicielem serwisu elektroniki przemysłowej oraz witryny „ALDAtech.pl” jest Aleksander Kałuża prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aldatech Aleksander Kałuża, ze stałym miejscem wykonywania działalności w Warszawie (02-495) przy ul. Spisaka 9A, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5223189824, REGON: 387038936 – dalej zwana: „ALDAtech” lub „Serwisem”.
 2. Niniejszy regulamin Serwisu ALDAtech.pl (dalej jako: „Regulamin”) dotyczy warunków oraz zasad wykonywania usług serwisowych i informatycznych przez ALDAtech. Podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne i prawne zlecające wykonanie usługi serwisowej bądź informatycznej dalej zwane będą Klientami.
 3. Złożenie zlecenia naprawy oznacza zawarcie Umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin a Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego treści przed zawarciem Umowy serwisowej.
 4. Regulamin jest dostępny w formie cyfrowej pod adresem: aldatech.pl/regulamin/ oraz w formie papierowej w miejscach wykonywania działalności przez ALDAtech.
 5. Korzystanie z usług serwisowych świadczonych przez ALDAtech może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.
 1. Zlecenie naprawy. 
 1. Umowa serwisowa – umowa pomiędzy Serwisem a Klientem, która zostaje zawarta poprzez akceptację przez Klienta warunków umowy znajdujących się w dokumencie „Dowód przyjęcia sprzętu do naprawy” oraz w Regulaminie poprzez złożenie podpisu na dokumencie lub oświadczenie woli złożone przez Klienta w formie e-mail w przypadku zawierania umowy zdalnie poza miejscem prowadzenia działalności przez Serwis (np. mailowo lub telefonicznie).
 2. Klient zlecając Aldatech.pl wykonanie usługi zobowiązany jest do podania podstawowych danych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, numer KRS) niezbędnych do jego identyfikacji, sprawnego nawiązania kontaktu i informowania w sprawie realizowanej usługi. Aldatech.pl informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługują wszystkie prawa wskazane w Polityce Prywatności Aldatech.pl związane z ochroną danych osobowych.
 3. Odmowa podania podstawowych danych kontaktowych może być podstawą do odmowy przyjęcia sprzętu do serwisu lub odmowy wykonania usługi.
 4. Aldatech.pl nie weryfikuje prawa własności Klienta do powierzanego mienia. Klient przekazujący sprzęt do naprawy deklaruje, że posiada prawo jego rozporządzaniem jako właściciel lub dysponent (np. pośrednik lub upoważniony pracownik) i jest osobą uprawnioną do podejmowania decyzji i ustaleń w kwestii zakresu, kosztów i terminu realizacji usługi.
 5. Zlecenie naprawy Klient składa przez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie aldatech.pl. 
 6. W ciągu 24 godzin od wypełnienia kwestionariusza Opiekun Klienta podejmuje z Klientem kontakt telefoniczny lub e-mail (w zależności od pozostawionych przez Klienta danych w kwestionariuszu). W wyjątkowych sytuacjach oczekiwanie na kontakt ze strony serwisu może się przedłużyć do 48h od wypełnienia kwestionariusza, o którym mowa w ust. 5. Do czasu oczekiwania na kontakt zwrotny nie liczą się godziny od piątku godz.: 18:00 do poniedziałku godz. 6:00.  
 7. Klient ustala z Opiekunem Klienta sposób dostarczenia sprzętu do Serwisu. Koszt dostarczenia sprzętu do Serwisu pokrywa każdorazowo Klient, chyba że sprzęt odsyłany jest w ramach rękojmi z tytułu wykonanej uprzednio przez Serwis usługi. Sprzęt można dostarczyć samodzielnie do siedziby Serwisu lub skorzystać z opcji wysyłkowej. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie transportu. 
 8. Klient oddając sprzęt do naprawy otrzymuje przesłane drogą elektroniczną lub wydane na piśmie: „Potwierdzenie zlecenia serwisowego” zawierające dane identyfikacyjne Klienta i urządzenia (np. marka, typ, numer seryjny, opis kompletu), opis usterki lub zakres usługi oraz unikalny numer naprawy.
 9. Aldatech.pl nie odpowiada za urządzenia i akcesoria pozostawione przy sprzęcie, a nie ujęte w „Potwierdzeniu zlecenia serwisowego”. Klient powinien zgłosić brak wykazanego urządzenia lub akcesorium na dokumencie „Potwierdzenie zlecenia serwisowego”.
 10. „Potwierdzenie zlecenia serwisowego” jest niezbędne i wymagane przy odbiorze sprzętu z naprawy. W przypadku jego braku (np. zagubienie, zniszczenie) ciężar udowodnienia prawa do konkretnego egzemplarza sprzętu spoczywa na Kliencie.
 11. Serwis nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu sprzętu do Serwisu oraz w trakcie transportu zwrotnego do Klienta. Przesyłki zlecane przez Serwis są ubezpieczane na kwotę 1 000,00 zł bezpośrednio u przewoźnika, chyba że Serwis i Klient umówią się na zwiększenie kwoty ubezpieczenia, przy czym koszt podwyższonego ubezpieczenia pokrywa Klient.  
 12. Wszelkie roszczenia związane ze szkodami powstałymi w transporcie należy kierować do firmy kurierskiej, która realizowała usługę. 
 13. W razie niemożliwości przesłania sprzętu do Serwisu ze względu na jego gabaryty lub właściwości sprawiające brak możliwości demontażu usługa serwisowa może zostać wykonana w miejscu położenia sprzętu po uprzednim uzgodnieniu warunków naprawy z Serwisem. Klient pokrywa koszty dojazdu serwisanta do miejsca położenia sprzętu.
 1. Diagnostyka
 1. Diagnostyka sprzętu przeprowadzana jest w celu wykrycia przyczyn niesprawności (również tych nie zgłoszonych przez Klienta, ale stwierdzonych w ALDAtech.pl), wyceny kosztów i określenia terminu wykonania naprawy oraz ustalenia okresu gwarancji. Diagnoza obejmuje weryfikację urządzenia podczas której może dojść do fizycznej ingerencji w układy elektroniczne urządzenia, jeżeli zachodzi taka konieczność.
 2. Usługa diagnostyki jest bezpłatna w przypadku realizacji naprawy w serwisie ALDAtech.pl. W takim wypadku Klient pokrywa jedynie koszty wysyłki sprzętu do Serwisu i odesłania do Klienta.  
 3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania usługi po uzgodnieniu i zaakceptowaniu ostatecznej ceny ALDAtech.pl może domagać się od Klienta pokrycia kosztów zamówionych i zużytych części oraz czynności serwisowych, uzależniając od tego wydanie sprzętu.
 4. W przypadku sprzętów, które posiadają ślady korozji lub zachodzi prawdopodobieństwo występowania korozji, konieczne jest wykonanie czyszczenia elementów elektronicznych w celu usunięcia śladów korozji. Usługa czyszczenia obejmuje również usługę diagnostyki. Usługa czyszczenia jest kosztem stałym i jest płata bez względu na dalsze czynności przeprowadzone w serwisie. 
 1. Dane na nośnikach Klienta
 1. Klient przekazując Serwisowi nośniki danych (również te zamontowane w sprzęcie) oświadcza, że jest właścicielem lub posiada prawo do tych danych i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów w przypadku ujawnienia w nich treści prawnie zabronionych lub naruszających licencje albo prawa osób lub firm trzecich.
 2. Klient jest zobowiązany do usunięcia z nośnika danych przekazywanego do Serwisu wszelkich danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli Klient nie usunął tych danych przed przekazaniem sprzętu do naprawy jest zobowiązany poinformować o tym Serwis i zawrzeć z Serwisem umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych. Za skutki braku zawarcia takiej umowy lub nieusunięcie danych z nośnika – Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Serwis dołoży wszelkiej staranności działając zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz przepisami prawa, dysponując odpowiednimi środkami technicznymi, aby zapewnić ochronę powierzonych danych i ich zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz dostępem osób trzecich.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Klient powinien wykonać kopię zapasową. Niektóre czynności serwisowe mogą prowadzić do konieczności usunięcia danych z nośnika.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, integralność i responsywność danych i aplikacji na nośnikach Klienta oraz za następstwa wynikające z utraty tych danych, a w szczególności w przypadku ujawnienia uszkodzeń lub wad ukrytych nośnika bądź obecności złośliwego oprogramowania (wirusy itp.).
 6. Wykonanie usługi instalacji oprogramowania wymaga dostarczenia przez Klienta niezbędnych, aktywnych licencji (nie dotyczy programów rozpowszechnianych na licencji GNU GPL, BSD lub Freeware). W przypadku zlecenia obsługi systemu operacyjnego (naprawa, instalowanie, odinstalowanie oprogramowania) Serwis może wnioskować o udostępnienie haseł użytkownika z uprawnieniami administratora.
 1. Czas naprawy
 1. Usterki powierzonego sprzętu usuwane są w okresie od 3 do 14 dni roboczych.
 2. Czas naprawy sprzętu może się wydłużyć w przypadku zmiennej dostępności części zamiennych.
 3. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę.
 4. Czas naprawy ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na akceptację Klienta, czas oczekiwania na dokonanie zapłaty za usługę. 
 1. Koszty usługi.
 1. Na całkowity koszt zlecenia składają się: koszt usługi serwisowej, w tym koszt części zamiennych, koszty zamówionych przez Klienta usług dodatkowych, ewentualny koszt związany z doręczeniem sprzętu do Klienta.
 2. Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z akceptacja przez Klienta jego kosztu wraz z ewentualnymi zamówionymi przez Klienta usługami dodatkowymi. 
 3. Przewidywany koszt usługi serwisowej jest podawany Klientowi w wyniku diagnozy urządzenia. Jeżeli w trakcie naprawy okaże się, że koszty przekraczają przewidywany koszt usługi Serwis skontaktuje się z Klientem celem uzyskania akceptacji podwyższonych kosztów.  Jeżeli Klient nie zaakceptuje podwyższonego kosztu naprawa nie jest dokonywana a urządzenie zwracane Klientowi po uregulowaniu dotychczas poniesionych kosztów.
 1. Odbiór sprzętu.
 1. Po zakończeniu naprawy lub odstąpieniu od jej wykonania ALDAtech.pl informuje Klienta o gotowości sprzętu do odbioru, a data skutecznego powiadomienia odnotowywana jest w Karcie naprawy. Za skuteczne powiadomienie przyjmuje się przekazanie Klientowi ww. informacji w sposób przez niego wskazany, tj. drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Klient obowiązany jest do odebrania sprzętu z ALDAtech.pl w terminie 30 dni od daty przekazania powyższej informacji. W przypadku nieodebrania urządzenia we wskazanym terminie ALDAtech.pl zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów magazynowania w kwocie 3 zł za każdy rozpoczęty dzień przechowywania sprzętu ponad wskazany termin i uzależnia jego wydanie od wcześniejszego uiszczenia opłaty za magazynowanie.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Aldatech.pl o zmianie danych kontaktowych, ponieważ niezawiniony przez Aldatech.pl brak możliwości nawiązania kontaktu przez 30 dni rozpoczyna okres naliczania opłaty za magazynowanie.
 3. W przypadku wykonywania naprawy płatnej wymienione części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego żądanie złożone pisemne przy przyjęciu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez Aldatech.pl do recyclingu/utylizacji.
 4. Do skutecznego odebrania sprzętu niezbędne jest doręczenie „Potwierdzenia zlecenia serwisowego” zgodnie z §2 ust. 8 Regulaminu. 
 5. Potwierdzeniem wykonania naprawy i odebrania sprzętu z naprawy jest Karta Naprawy, która jest każdorazowo wydawana przez Serwis przy odebraniu sprzętu przez Klienta. 
 6. Karta Naprawy zawiera również postanowienia dotyczące gwarancji udzielanej przez Serwis. 
 1. Ryzyka związane z naprawą.
 1. Przeprowadzenie diagnostyki, naprawy lub modernizacji sprzętu może wymagać jego rozmontowania i usunięcia plomb gwarancyjnych, a to może prowadzić do utraty gwarancji producenta lub udzielonej przez inny podmiot (np. poprzedni serwis). Powyższe nie dotyczy obsługi oprogramowania. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na usunięcie plomb gwarancyjnych – jest obowiązany zgłosić to przed zleceniem naprawy. Brak zastrzeżenia ze strony klienta nie może być podstawą do późniejszej reklamacji zerwania plomb gwarancyjnych i utraty gwarancji. Brak zgody na usunięcie plomb gwarancyjnych może być podstawą do odmowy wykonania usługi. 
 2. W przypadku demontażu urządzenia, może dojść do naruszenia konstrukcji mocowań lub elementów obudowy. Większe ryzyko wystąpienia takiego zjawiska może nastąpić w przypadkach kiedy sprzęt był już wcześniej demontowany.
 3. Sprzęt dostarczany do serwisu w przypadku konieczności wykonania naprawy jest poddawany demontażowi obudowy, podczas której może dojść do pojawienia się widocznych śladów użytkowania.
 4. Sprzęt, który nie został skutecznie naprawiony może wykazywać objawy inne niż przy przyjęciu do serwisu zależnie od zastosowanych metod diagnostycznych i wykonanych czynności serwisowych.
 5. Klient akceptuje ryzyko, że podczas czynności wykonywanych w trakcie prac serwisowych może dojść do trwałego uszkodzenia płyty głównej.
 6. W przypadku części dostarczonych na wymianę przez Klienta, serwis nie bierze odpowiedzialności za ryzyko związane z powodzeniem naprawy oraz ewentualne szkody jakie może wyrządzić dostarczony element. W przypadku zlecenia na zamontowanie części dostarczonych przez Klienta, płatność za usługę jest pobierana z góry i nie podlega zwrotowi.  
 1. Gwarancja i reklamacja.
 1. Na wykonane usługi naprawy lub modernizacji sprzętu ALDAtech.pl udziela 3 miesięcznej gwarancji na wymienione podczas naprawy podzespoły oraz ich właściwy montaż w urządzeniu. Termin biegu gwarancji liczony jest od dnia odebrania sprzętu z naprawy. 
 2. Gwarancja nie dotyczy czynności konserwacyjnych sprzętu opisanych w instrukcji obsługi lub instrukcji użytkowania. Czynności te należą do obowiązków użytkownika i mogą zostać wykonane przez Aldatech.pl dodatkowo, na koszt Klienta. 
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi użytkowania sprzętu.
 4. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku niezachowania przez Klienta należytej staranności – w szczególności uszkodzeń mechanicznych, zalania cieczami, oddziaływania par i substancji lotnych, przegrzania oraz działania siły wyższej. 
 5. Koszt i ryzyko dostarczenia sprzętu do serwisu w przypadku naprawy gwarancyjnej ponosi Klient. 
 6. Po skutecznie wykonanej naprawie serwis umieszcza plomby gwarancyjne na naprawionym urządzeniu. 
 7. Warunkiem wykonania bezpłatnej naprawy gwarancyjnej jest zachowanie plomb gwarancyjnych. 
 8. ALDAtech.pl zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia z zastrzeżeniem okresów wydłużających naprawę wymienionych w §5.
 9. Reklamacje wykonanej usługi można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Spisaka 9A,  02-495 Warszawa lub za pomocą poczty e-mail na adres: serwis@aldatech.pl.
 10. Korzystając z reklamacji Klient może żądać odstąpienia od umowy przed terminem realizacji usługi lub obniżenia ceny w trakcie lub po realizacji usługi. 
 11. Serwis rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia przez Klienta
 12. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres email bądź na adres korespondencyjny.
 1. Ochrona danych osobowych.
 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz z zachowaniem warunków organizacyjnych i technicznych dostosowanych do sposobu zbierania i ochrony zebranych danych osobowych. 
 2. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dodatkowe uprawnienia Klienta związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przekazywaniem, usuwaniem danych osobowych przekazanych ALDAtech.pl znajdują się w treści “Polityki prywatności”, która jest dostępna pod adresem https://aldatech.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych – obowiązek informacyjny – wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  zostały zawarte w „Polityce prywatności”, którą można znaleźć pod https://aldatech.pl/polityka-prywatnosci/.
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ALDAtech.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow.
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrkonsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Adres e-mail Serwisu do kontaktu z Klientami to: serwis@aldatech.pl
 1. Postanowienia końcowe
 1. Klient zlecając wykonanie usługi ALDAtech.pl oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 2. Inne postanowienia stron wykraczające poza treść Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
 3. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje Kodeks cywilny.