Logo Aldatech - Serwis Elektroniki Przemysłowej
POLITYKA PRYWATNOŚCI ALDAtech.pl  Niniejsza polityka prywatności zawiera zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO)
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksander Kałuża prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aldatech Aleksander Kałuża, ze stałym miejscem wykonywania działalności w Warszawie (02-495) przy ul. Spisaka 9A, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5223189824, REGON: 387038936 – dalej jako: „ALDAtech” lub „Administrator”. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1. KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH
W sprawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia oraz ewentualnych naruszeń możesz skontaktować się z ALDAtech następującymi sposobami:
 • pod adresem e-mail: serwis@aldatech.pl
 • telefonicznie pod numerem: 512 515 613
 • poprzez formularz kontaktowy na stronie https://aldatech.pl/kontakt//
 • pisemnie pod adresem: ALDAtech, Spisaka 9A, 02-495 Warszawa;
Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe (oraz korzystać z serwisu https://aldatech.pl wyłącznie wtedy, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych).
 1. INFORMACJA O ZAKRESIE POZYSKIWANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 1. ALDAtech pozyskuje dobrowolnie następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko oraz nazwa (firma) podmiotu;
 • płeć
 • adres e-mail
 • adres: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, województwo, kraj
 • numer telefonu
 • w przypadku przedsiębiorców: nazwę przedsiębiorcy, numery NIP i REGON, nr KRS.
 • po wyrażeniu zgody – dane dostarczane przez pliki cookies (patrz pkt 3 poniżej)
 • w przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali się za pomocą serwisów społecznościowych lub zintegrowali swoje konto z serwisami społecznościowymi – imię i nazwisko użytkownika w tych serwisach społecznościowych, płeć, zdjęcie użytkownika, sieć znajomych
 • pozyskiwane z innych źródeł dane informujące o stronie internetowej, która przekierowała użytkownika na stronę https://aldatech.pl
 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
 1. Dane osobowe przetwarzane są przez ALDAtech, gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/umów zawieranych pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a ALDAtech lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy tj.
 1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, pełnego korzystania z serwisu https://aldatech.pl
 2. obsługi zgłoszeń, które użytkownik kieruje do ALDAtech (np. przez formularz kontaktowy w serwisie internetowym https://aldatech.pl lub za pomocą poczty e-mail)
 3. zakładania i zarządzania kontem lub kontami użytkownika w systemie elektronicznym służącym do obsługi zgłoszeń serwisowych oraz zapewnienia obsługi konta i rozwiązywania problemów technicznych;
 4. kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług i realizacją umowy.
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez użytkownika regulamin, przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby. Dane powyższe ALDAtech będzie przetwarzać do czasu realizowania umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez ALDAtech dla celów podatkowych i rachunkowych.
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez ALDAtech w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ALDAtech. Dane w tym celu będziemy przetwarzać, dopóki użytkownik nie zgłosi sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 4 ust 7 lit. d RODO.
 1. Wykorzystujemy ww. dane w celach:
 1. kontaktowania się z użytkownikiem, po uprzednim wyrażeniu na to zgody, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności poprzez e-mail lub telefon;
 2. obsługi reklamacji, obsługi zgłoszonych problemów technicznych, obsługi zwrotu towarów w przypadku, gdy użytkownik złoży reklamację lub prześle zgłoszenie reklamacyjne lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 3. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę wyrażoną przez użytkownika.
 4. badania satysfakcji ze współpracy z ALDAtech oraz satysfakcji z produktów lub usług;
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych;
 6. zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 7. prowadzenia analiz statystycznych.
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane te ALDAtech będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika. Zgodę można odwołać w każdej chwili, a nadto użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych;
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA I SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH.
 1. Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane przez Administratora, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez Administratora oświadczenia o cofnięciu zgody.
 1. Każda osoba fizyczna ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy: 
 1. jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez ALDAtech lub w inny sposób przetwarzane;
 2. zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy 
prawnej przetwarzania;
 3. wniesie sprzeciw, o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 1. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli według niej, jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych ALDAtech nie będzie przetwarzać tych danych.
 1. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną danych osobowych.
 2. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez ALDAtech danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku ALDAtech zaprzestanie przetwarzania, o ile nie będzie innych podstaw do przetwarzania tych danych.
 1. Każda osoba fizyczna, na żądanie, może otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie swoje dane osobowe, które zostały podane ALDAtech, ma również prawo żądać, aby ALDAtech przesłał te dane innemu administratorowi, jeżeli:
 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tej osoby lub na podstawie umowy;
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 
 1. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku, gdy:
 1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający zweryfikować prawidłowość tych danych ALDAtech zaprzestanie ich przetwarzania;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. ALDAtech nie będzie już potrzebować tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas ALDAtech zaprzestanie przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy uprawniały ALDAtech do ich przetwarzania i są nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.
 1. Dane osobowe użytkowników gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej https://aldatech.pl, za pomocą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, kontaktów telefonicznych oraz przekazywane osobiście w miejscach prowadzenia działalności przez ALDAtechALDAtech może przetwarzać dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing usług własnych i wyłącznie po uzyskaniu zgody od osoby, której dane dotyczą.
 
 1. KOMU PRZEKAZUJEMY UZYSKANE DANE OSOBOWE?
 1. Dane osobowe użytkowników Administrator przekazuje innym podmiotom tylko w celu realizacji ww. usług lub wykonania umowy naprawy sprzętu oddanego przez użytkownika lub przesłania sprzętu do innego punktu serwisowego ALDAtech oraz w przypadku innych uzasadnionych prawnie celów ALDAtech, każdorazowo za zgodą danej osoby. Podmiotami, którym ALDAtech przekazuje dane są:
 1. operatorzy płatności elektronicznych;
 2. firmy kurierskie lub pośrednicy kurierscy, operatorzy pocztowi – odpowiedzialni za dostarczenie sprzętu lub dokumentów z nim związanych, dostarczanie produktów w przypadku obsługi zwrotów, reklamacji (np. DPD, Inpost, DHL furgonetka.pl)
 3. podmioty świadczące usługi informatyczne i nowych technologii (Baselinker);
 4. podmioty prowadzące obsługę rachunkowo-księgową na rzecz Administratora;
 5. podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne;
 6. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe).
 1. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a ALDAtech oraz do prawidłowego wykonania usług związanych z realizacją umowy przez partnerów ALDAtech, oraz do nawiązania ewentualnego kontaktu przez ALDAtech z daną osobą fizyczną.
 1. ALDAtech przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. ALDAtech stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 1. ALDAtech przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z serwisu https://aldatech.pl (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu (takich jak np. dane pozyskiwane za pomocą usługi Google Analytics). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Anonimowe dane eksploatacyjne mogą być dostępne dla podmiotu udostępniającego usługę do ich wygenerowania (np. Google).
 1. Na stronie internetowej https://aldatech.pl mogą występować odnośniki do innych stron internetowych i treści dostępnych poza stroną administratora. ALDAtech wskazuje, że po przejściu na te strony, użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron. Dane gromadzone przez te podmioty podlegają politykom prywatności przyjętym przez te podmioty.
 
 1. JAK DŁUGO DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA?
 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, umożliwienia skorzystania z uprawnień związanych z rękojmią dla dostarczonych towarów i usług, lub do czasu cofnięcia określonej zgody.
 1. Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez użytkownika, którego dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie – nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.
 1. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych ALDAtech będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY I INFORMACJE KOŃCOWE
 1. ALDAtech nie przekazuje danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 1. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
Jednym z priorytetów działalności firmy ALDAtech jest dołożenie wszelkich starań, aby dane naszych Klientów były bezpieczne. To samo dotyczy polityki w zakresie tzw. plików cookies, czyli niewielkich dokumentów tekstowych zapisywanych na dysku internauty w momencie wejścia na stronę firmy. Korzystamy tu z najlepszych praktyk, jesteśmy uczciwi i otwarci. Niniejsza polityka prywatności jasno określa cel i sposób wykorzystania plików cookies.
 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
 1. Pliki cookies są bezpieczne, nie stanowią żadnego zagrożenia, są wolne od wirusów i innego złośliwego oprogramowania;
 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 1. Pliki cookies nie dają możliwości ustalenia tożsamości użytkownika, dlatego każdy użytkownik wchodzący na naszą stronę, do momentu dobrowolnego podania danych, pozostaje anonimowy. Nie są też narzędziem do szpiegowania;
 1. Raz zapisany plik cookie przy kolejnym wejściu pozwala dopasować wyświetlanie witryny do konkretnego użytkownika;
 1. Pliki cookies umożliwiają także tworzenie statystyk, które pomagają administratorom stron dopasowywać je do preferencji odwiedzających. Do celów statystycznych pozyskiwane są ogólne dane, takie jak adres IP komputera użytkownika, nazwa i wersja systemu operacyjnego i przeglądarki.
 1. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 1. Do Użytkownika należy ostateczna akceptacja plików cookies na swoim urządzeniu. Użytkownik w dowolnym momencie może usunąć wszystkie pliki cookies ze swojego dysku. Może też ustalić własną politykę w kwestii cookies – odrzucić lub akceptować wszystkie, a także odrzucić lub akceptować tylko niektóre rodzaje. Stosownych ustawień można dokonać w używanej przeglądarce.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 1. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 2. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 1. LOGI SERWERA
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i opisanych w niniejszej polityce prywatności;
 1. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania, a korzystanie z witryny oznacza jej akceptację.
 1. Administrator strony oraz ALDAtech rezerwują sobie prawo do zmian w polityce prywatności bez podania przyczyny i w dowolnym momencie.