Logo Aldatech - Serwis Elektroniki Przemysłowej

INTEGRITETSPOLICY ALDAtech.pl

Denna integritetspolicy innehåller de ändringar som införts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning nedan kallad RODO)

 1. ADMINISTRATÖR AV PERSONUPPGIFTER

Administratören av dina personuppgifter är Aleksander Kaluża som bedriver affärsverksamhet under namnet Aldatech Aleksander Kaluża, med fast driftställe i Warszawa (02-495) på Spisaka 9A Street, registrerad i Central Register and Information on Business Activity under NIP: 5223189824, REGON: 387038936 – hädanefter refererad till som: „ALDAtech” eller „Administratören”. Administratören behandlar dina personuppgifter på basis av tillämpliga lagar, ingångna avtal och på basis av ditt samtycke.

 1. KONTAKT ANGÅENDE PERSONUPPGIFTER

Du kan kontakta ALDAtech om tillgång till innehållet i dina uppgifter, deras korrigering, radering, begränsning och eventuella överträdelser på följande sätt:

 • på e-postadress: serwis@aldatech.pl
 • per telefon på: 512 515 613
 • via kontaktformuläret på https://aldatech.pl/kontakt//
 • skriftligen till: ALDAtech, Spisaka 9A, 02-495 Warszawa;

Minderåriga eller personer med begränsad rättskapacitet får ange personuppgifter (och använda https://aldatech.pl endast om de har uppnått den ålder som gör att de självständigt kan samtycka till behandlingen av sina personuppgifter).

 1. INFORMATION OM OMFATTNINGEN AV ERHÅLLNA PERSONUPPGIFTER
 2. ALDAtech inhämtar följande personuppgifter på frivillig basis:
 • namn och efternamn och namn (företag) på den registrerade;
 • kön
 • E-postadress
 • adress: gata, husnummer, postnummer, stad, kommun, region, land
 • Telefonnummer
 • när det gäller entreprenörer: entreprenörens namn, NIP- och REGON-nummer, KRS-nummer.
 • efter samtycke – uppgifter som tillhandahålls av cookies (se punkt 3 nedan)
 • för användare som har registrerat sig via sociala nätverk eller integrerat sitt konto med sociala nätverk – användarens namn på dessa sociala nätverk, kön, användarens foto, nätverk av vänner
 • Uppgifter som erhållits från andra källor och som informerar om den webbplats som omdirigerade användaren till https://aldatech.pl
 1. ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN
 2. Personuppgifter ska behandlas av ALDAtech när det är nödvändigt för att ingå och fullgöra det eller de avtal som ingåtts mellan den registrerade och ALDAtech eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås, dvs.
 3. för att möjliggöra tillhandahållande av elektroniska tjänster, full användning av webbplatsen https://aldatech.pl
 4. hantera förfrågningar som användaren riktar till ALDAtech (t.ex. via kontaktformuläret på webbplatsen https://aldatech.pl eller via e-post)
 5. för att upprätta och hantera användarens konto(n) i det elektroniska systemet för hantering av serviceförfrågningar, och för att tillhandahålla kontounderhåll och teknisk felsökning;
 6. att kontakta för ändamål som rör tillhandahållande av tjänster och fullgörande av avtalet.

Rättslig grund: Artikel 6.1 b i RODO – behandlingen av personuppgifter för detta ändamål baseras på de villkor som användaren har godkänt, behandlingen av uppgifter i detta avseende är nödvändig för att fullgöra avtalet eller vidta åtgärder på begäran av den personen. ALDAtech kommer att behandla ovanstående uppgifter tills kontraktet har fullgjorts, och även under perioden för begränsning av eventuella anspråk.

 1. Personuppgifter ska behandlas av ALDAtech för skatte- och redovisningsändamål.

Rättslig grund: artikel 6.1 c i RODO.

 1. Personuppgifter behandlas av ALDAtech i syfte att tillgodose ALDAtechs berättigade intressen. Vi kommer att behandla dina uppgifter för detta ändamål tills du invänder enligt beskrivningen i sek. 4(7)(d) RODO.
 2. Vi använder ovannämnda uppgifter i syfte att:
 3. kontakta användaren, med föregående samtycke, via tillgängliga kommunikationskanaler, i synnerhet via e-post eller telefon;
 4. hantera klagomål, hantera rapporterade tekniska problem, hantera återlämnande av varor om användaren lämnar in ett klagomål eller skickar ett krav eller ett uttalande om frånträde från avtalet;
 5. skicka kommersiell information på elektronisk väg – behandling av personuppgifter baseras på frivilligt samtycke från användaren.
 6. Undersökning av tillfredsställelse med samarbetet med ALDAtech och tillfredsställelse med produkter eller tjänster;
 7. att fastställa, hävda eller försvara sig mot anspråk relaterade till det eller de ingångna avtalen eller till behandlingen av personuppgifter;
 8. för att tillhandahålla betaltjänster;
 9. genomföra statistiska analyser.

rättslig grund: artikel 6(1)(f) RODO

ALDAtech kommer att behandla dessa uppgifter tills användaren återkallar sitt samtycke. Samtycket kan återkallas när som helst och dessutom har användaren rätt att lämna in en skriftlig begäran om att behandlingen av hans/hennes personuppgifter ska upphöra på grund av hans/hennes särskilda situation eller att invända mot behandlingen av hans/hennes uppgifter;

 1. ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER OCH METOD FÖR DATAINSAMLING.
 2. Varje individ har rätt att få information om huruvida och vilka av hans eller hennes uppgifter som behandlas av administratören, liksom rätten att få tillgång till hans eller hennes uppgifter och att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. Dessutom har individen rätt att invända mot behandlingen av sådana uppgifter, rätten till dataportabilitet och att återkalla det givna samtycket när som helst. Återkallande av samtycke har verkan från det ögonblick då administratören mottar meddelandet om återkallande av samtycke.
 3. Varje enskild person har rätt att begära omedelbar radering av sina personuppgifter i händelse av att:
 4. hans/hennes personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in av ALDAtech eller på annat sätt behandlades;
 5. det samtycke som ligger till grund för behandlingen har återkallats och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 6. han/hon gör den invändning som avses i punkt. 7 och det inte finns några övervägande legitima skäl för behandlingen, eller när hans eller hennes personuppgifter har behandlats olagligt.
 7. Varje individ kan begära begränsning av behandlingen av hans/hennes personuppgifter om, enligt hans/hennes åsikt, hans/hennes personuppgifter är ofullständiga eller felaktiga. I sådant fall kommer ALDAtech inte att behandla uppgifterna förrän begäran om rättelse har beaktats.
 8. Varje enskild person har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten – ordföranden för kontoret för skydd av personuppgifter, om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter i samband med skydd av personuppgifter har kränkts.
 9. Varje enskild person har rätt att invända mot ALDAtechs behandling av uppgifter för att tillgodose sina legitima intressen. I detta fall kommer ALDAtech att upphöra med behandlingen om det inte finns några andra skäl för att behandla uppgifterna.
 10. Varje enskild person kan på begäran få sina personuppgifter som har tillhandahållits ALDAtech i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och interoperabelt format, han eller hon har också rätt att begära att ALDAtech skickar uppgifterna till en annan registeransvarig om:
 11. behandlingen baseras på den personens samtycke eller enligt ett avtal;
 12. behandlingen utförs med automatiserade medel.
 13. Varje enskild person kan begära begränsning av behandlingen av hans eller hennes uppgifter om:
 14. han eller hon ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna, i vilket fall ALDAtech kommer att upphöra med behandlingen under en tidsperiod som gör det möjligt att verifiera riktigheten av sådana uppgifter;
 15. behandlingen är olaglig, men du invänder mot raderingen av dina personuppgifter och begär i stället en begränsning av användningen av dem;
 16. ALDAtech behöver inte längre personuppgifterna för behandling, men de behövs av användaren för att fastställa, hävda eller försvara hans/hennes anspråk;
 17. Användaren har invänt mot behandlingen, i vilket fall ALDAtech kommer att upphöra med behandlingen tills det fastställs om de legitima skälen har berättigat ALDAtech att behandla dem och åsidosätta skälen för den invändning som gjorts.
 18. Användarnas personuppgifter samlas in via webbplatsen https://aldatech.pl, via e-post, kontaktformulär, telefonkontakter och tillhandahålls personligen på ALDAtechs verksamhetsstä ALDAtech kan behandla personuppgifter på grundval av sitt berättigade intresse att marknadsföra sina egna tjänster och endast efter att ha erhållit samtycke från den registrerade.
 19. TILL VEM ÖVERFÖR VI DE ERHÅLLNA PERSONUPPGIFTERNA?
 20. Administratören överför användarnas personuppgifter till andra enheter endast i syfte att tillhandahålla ovannämnda tjänster eller fullgöra avtalet om reparation av den utrustning som donerats av användaren eller skicka utrustningen till ett annat ALDAtech-servicecenter, och för andra legitima ändamål för ALDAtech, varje gång med samtycke från den berörda personen. Enheter till vilka ALDAtech överför data är:
 21. Operatörer av elektroniska betalningar;
 22. kurirföretag eller kurirförmedlare, postoperatörer – ansvariga för leverans av utrustning eller relaterade dokument, leverans av produkter i händelse av hantering av returer, klagomål (t.ex. DPD, Inpost, DHL furgonetka.pl)
 23. Enheter som tillhandahåller IT-tjänster och tjänster inom ny teknik (Baselinker);
 24. Enheter som tillhandahåller bokförings- och redovisningstjänster till administratören;
 25. Enheter som tillhandahåller juridiska tjänster och inkassotjänster;
 26. enheter som är auktoriserade enligt tillämpliga lagar (särskilt domstolar och statliga myndigheter).
 27. Tillhandahållandet av personuppgifter av användare är frivilligt, men nödvändigt för genomförandet av det avtal som ingåtts mellan användaren och ALDAtech och för korrekt utförande av tjänster relaterade till genomförandet av avtalet av ALDAtechs partners, samt för eventuell kontakt från ALDAtech med individen.
 28. ALDAtech behandlar personuppgifter i enlighet med de säkerhetskrav som följer av tillämplig lag. ALDAtech använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av behandlingen av personuppgifter som är lämpliga för riskerna och kategorierna av uppgifter för att skydda dem från obehörig åtkomst, behandling i strid med lagen, ändring, förlust, skada eller förstö
 29. ALDAtech behandlar också anonyma användningsdata relaterade till användningen av https://aldatech.pl (IP-adress, domän) för att generera statistik för att administrera webbplatsen (såsom data som erhållits med hjälp av Google Analytics). Dessa uppgifter är aggregerade och anonyma. Anonyma användningsdata kan vara tillgängliga för den enhet som tillhandahåller tjänsten för att generera dem (t.ex. Google).
 30. Webbplatsen https://aldatech.pl kan innehålla länkar till andra webbplatser och innehåll som är tillgängligt utanför administratörens webbplats. ALDAtech anger att när du går till dessa webbplatser bör du läsa sekretesspolicyn för dessa webbplatser. Uppgifter som samlas in av dessa enheter omfattas av de sekretesspolicyer som antagits av dessa enheter.
 1. HUR LÄNGE KOMMER UPPGIFTERNA ATT LAGRAS AV ADMINISTRATÖREN?
 2. Personuppgifter kommer att behandlas under den period som är nödvändig för att fullgöra avtalet, och därefter under den tid och i den utsträckning som krävs enligt lag för att säkra eventuella anspråk, för att möjliggöra utövandet av garantirättigheter för varor och tjänster som tillhandahålls, eller tills det specifika samtycket å
 3. Vi lagrar personuppgifter för marknadsföringsändamål tills den användare som uppgifterna avser motsätter sig sådan behandling eller återkallar sitt samtycke till behandling – men inte längre än under en period på 10 å
 4. För redovisningsändamål, dvs. för att visa att bestämmelserna om behandling av personuppgifter efterlevs, kommer ALDAtech att behålla uppgifterna under den period som företaget är skyldigt att behålla uppgifterna eller dokument som innehåller dem i syfte att dokumentera efterlevnad av rättsliga krav och göra det möjligt för offentliga myndigheter att inspektera deras efterlevnad
 5. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET OCH SLUTLIG INFORMATION
 6. ALDAtech överför inte personuppgifter till enheter som är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområ
 7. INFORMATION OM COOKIES

En av ALDAtechs prioriteringar är att göra allt för att hålla våra kunders uppgifter säkra. Detsamma gäller policyn för s.k. cookies, dvs. små textdokument som lagras på en Internetanvändares hårddisk när han/hon går in på företagets webbplats. Vi använder bästa praxis här, vi är ärliga och öppna. Denna integritetspolicy definierar tydligt syftet med och användningen av cookies.

 1. Webbplatsen använder cookies (så kallade „cookies”);
 2. Cookies är säkra, utgör inget hot och är fria från virus och annan skadlig kod;
 3. Cookies är IT-data, särskilt textfiler, som lagras på användarens terminalenhet och är avsedda att användas på Cookies innehåller vanligtvis namnet på den webbplats från vilken de kommer, den tid de lagras på slutenheten och ett unikt nummer;
 4. Cookies gör det inte möjligt att fastställa en användares identitet, så alla användare som går in på vår webbplats förblir anonyma tills de frivilligt tillhandahåller data. De är inte heller ett verktyg för spionage;
 5. När en cookie har lagrats gör den det möjligt för oss att skräddarsy visningen av webbplatsen för en viss användare;
 6. Cookies gör det också möjligt att skapa statistik som hjälper webbplatsadministratörer att skräddarsy sina webbplatser efter besökarnas preferenser. För statistiska ändamål erhålls allmänna uppgifter som IP-adressen till användarens dator, namn och version av operativsystemet och webbläsaren.
 7. Webbplatsen använder två huvudtyper av cookies: „session” (session cookies) och „permanent” (persistent cookies). „Session cookies”är tillfälliga filer som lagras på användarens terminalenhet tills användaren loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). „Permanenta” cookies lagras på användarens slutenhet under den tid som anges i parametrarna för cookies eller tills de raderas av användaren.
 8. Det är upp till användaren att slutligen acceptera cookies på sin enhet. Användaren kan när som helst radera alla cookies från sin enhet. Han/hon kan också fastställa sin egen policy för cookies – avvisa eller acceptera alla cookies, eller avvisa eller acceptera endast vissa typer. De relevanta inställningarna kan göras i den webbläsare du använder.
 9. Programvara för webbsurfning (webbläsare) tillåter vanligtvis att cookies lagras på användarens terminalenhet som standard. Användare av webbplatsen kan ändra sina inställningar i detta avseende. I webbläsaren kan du radera cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies Detaljerad information om detta ämne finns i hjälpen eller dokumentationen för webbläsaren.
 10. Cookies kan användas av annonsnätverk, särskilt Google-nätverket, för att visa annonser som är skräddarsydda för användarens användning av webbplatsen. För detta ändamål kan de lagra information om användarens navigeringsväg eller hur länge användaren stannar på en viss sida.
 11. När det gäller den information om användarinställningar som samlas in av Googles annonsnätverk kan användaren visa och redigera den information som härrör från cookies med hjälp av verktyget: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. SERVER LOGGAR
 13. Information om vissa användarbeteenden loggas på servernivå. Dessa uppgifter används uteslutande för administration av webbplatsen och för att säkerställa att de tillhandahållna värdtjänsterna fungerar så effektivt som mö
 14. De resurser som visas identifieras med URL-adresser. Dessutom kan registreringen vara föremål för:
  1. ankomsttid för begäran,
  2. Tidpunkt för sändning av svaret,
  3. Namnet på klientens station – identifiering som utförs av HTTP-protokollet,
  4. Information om fel som uppstått under utförandet av HTTP-transaktioner,
  5. URL-adress till den sida som användaren tidigare besökt (referenslänk) – om användaren kom till webbplatsen via en länk,
  6. information om användarens webbläsare,
  7. Information om IP-adress.
 15. Ovanstående uppgifter är inte associerade med specifika webblä
 16. Ovanstående uppgifter används endast för serveradministrationsändamå

DELNING AV DATA

 1. Uppgifterna är föremål för delning med externa enheter endast inom de gränser som är lagligt tillåtna och beskrivs i denna sekretesspolicy;
 2. Operatören kan vara skyldig att tillhandahålla information som samlas in av tjänsten till auktoriserade organ på grundval av lagliga förfrågningar i den utsträckning som begäran gäller.
 3. SLUTBESTÄMMELSER
 4. Denna sekretesspolicy träder i kraft på dagen för offentliggörandet, och användning av webbplatsen innebär godkännande av denna policy.
 5. Webbplatsadministratören och ALDAtech förbehåller sig rätten att ändra sekretesspolicyn utan att ange någon anledning och när som helst.